Steigen Næringsforum

Uttalelse til Regional Transportplan.

Steigen Næringsforum har sendt høringsuttalelse til Nordland fylkeskommune, med primært fokus på fylkesvegene. Egen høring om hurtigbåt og ferger kommer senere.

Hele høringsuttalelsen kan leses her.

Konkret til planen har vi støttet Steigen kommunes innspill:

·         Fv. 835 mellom Mortenstrand – Skjelvareid og videre til Bogøy må oppgraderes til en høyere standard allerede først i perioden.

·         Oppgradering av Fv. 631 Nordfold – Laukvik og Fv. 633 Botn – Helnessund må også prioriteres i kommende periode, ikke bare Fv. 633 Leines – Helnessund, slik det fremgår av planforslaget.

·         Forsering av arbeidet med broen til Engeløya, Fv. 835, da kommunen ikke tror at den vil holde til 2024, som planlagt. Det er allerede observert at betong faller ned i sjøen når tyngre kjøretøy passerer. Det vil ikke være akseptabelt for næringstransporten, hvis det skulle bli innført restriksjoner før ny lavbro kan bygges.

I tillegg til Steigen kommunes innspill har vi pekt på følgende behov som ikke framgår av planforslaget:

·         Etablere lysregulering for trafikken over høybroen til Engeløya, Fv. 835. Kjørefeltet er svært smalt og broens bue gjør det vanskelig å ha full oversikt over motgående trafikk. Dagens situasjon ved at bilførerne selv må regulere trafikken for å unngå møtetrøbbel er lite holdbart både for tungtransport og personbilisme.

·         Generelt behov for utbedring av veidekke. På planforslagets side 27 er det poengtert at «god tilrettelegging for sykling og gåing er gode trafikksikkerhetstiltak.» Vi regner ikke med at det i overskuelig framtid vil bli etablert egne sykkelveier langs fylkesvegene i kommunen. Slik asfaltdekket nå er i lange strekninger, med langsgående sprekker og dype kløfter i dekket, kan det være risikosport å være syklist.