Steigen Næringsforum

Steigen kommune har vedtatt deltakelse i Destinasjon Salten, noe Steigen Næringsforum er godt fornøyd med.

Steigen var eneste kommune i Salten som ikke hadde tilsluttet seg markedsføringssamarbeidet i Salten. Etter plan- og ressursutvalgets positive tilsagn og kommunestyrets behandling 12.desember sier kommunen nå ja til deltakelse.
Reiselivsbedrifter i kommunen har allerede innfridd sin del av samarbeidsavtalen, ved å forplikte seg til medlemskap i Visit Bodø, som administrerer markedsføringssamarbeidet. 
De enkeltstående reiselivsbedriftene og "Lev i Steigen" profilerer allerede Steigen på en meget god måte. Felles markedsføring av Salten-regionen vil imidlertid støtte opp under den individuelle markedsføringen og forventes å ytterligere synliggjøre Steigens attraktive muligheter på flere arenaer og med flere virkemidler enn hver og en kan greie alene.
Reiselivs-/transportbransjen vil ha direkte interesse i det som Destinasjon Salten bidrar med. Mulighet for flere turister/besøkende vil indirekte ha betydning også for det øvrige næringlivet, bl.a. i form av økt etterspørsel etter varer og tjenester både fra reiselivsbedriftene og fra de besøkende. I følge prosjektleder i "Lev i Steigen" kan en turist også være en potensiell innflytter.

Vi skal ikke unnslå at Steigen Næringsforum har vært sterk pådriver overfor kommunen, med anmodning om at Steigen skulle bli med i samarbeidsprosjektet "Destinasjon Salten". Vi er godt fornøyd med de kommunale beslutningene.

Vi tillater oss å sitere artikkel i Lokalavisa NordSalten 14.12.2018 under tittelen "Steigen sier ja til Destinasjon Salten":
 

Steigen kommune ved plan- ogressursutvalget innvilger tilskudd kroner 259.012, som omsøkt til Steigen kommune.Tilskuddet går til kommunens deltakelse i prosjektet/tiltaket Destinasjon Salten i årene 2019 og 2020. Tilsagnet for 2020 gis med forbehold om at kultur- og næringsfondet tilføres nye midler i 2019. Tilskuddet kan delutbetales. Vedtaket var enstemmig i plan- og ressursutvalget. 

Utvalgets leder Knut Andersen (H) framhevet at Steigen Næringsforum har gått sterkt ut til støtte for prosjektet, slik at det oppfattes som om næringslivet har "satt sitt stempel på" at dette er en ønsket satsing. Utvalgets øvrige medlemmer ga uttrykkfor at denne fellessatsingen på turisme er plan- og ressursutvalgets satsing på reiseliv.

Kommunestyret avgjorde samme sak i sitt møte onsdag. Der ble det vedtatt mot tre stemmer å delta i prosjektet - etter en del debatt om finansieringen i 2020.