Steigen Næringsforum

Minimum 100 millioner av fylkesvegmilliarden bør gå til oppgradering av FV 835.

Steigen Næringsforum sendte 14. mars følgende uttalelse til Nordland Fylkeskommune:

VIKTIGE FYLKESVEGER FOR NÆRINGSTRANSPORT

Vi viser til høringsinnspill i dag fra Salten Regionråd til Nordland fylkeskommune, som vi er gjort kjent med av ordføreren i Steigen.

Vi støtter Regionrådets prioritering for bruk av 100 millioner NOK til FV 835 strekningen Mortenstrand - Bogøy i Steigen kommune, med vår tilføyelse at det også åpnes for mulighet til økt bevilgning hvis det viser seg nødvendig.

Ut fra prosessen som Steigen Næringsforum har gjennomført i samarbeid med våre medlemmer, bekreftes behovet for snarlig igangsetting for å utbedre vegen til akseptabel standard. Vi støtter derfor opp under Regionrådets presisering av behovet for parallell igangsetting for å utbedre Regionrådets to prioriterte vegstrekninger (Steigen og Meløy).

Det er estimert frakt av om lag 35.000 tonn laks per år fra Cermaqs lakseslakteri på Storskjæret i Bogen, i tillegg til tungtransport for øvrig næringsliv som befinner seg på Engeløya, på Ålstadøya og i Bogen. Næringslivet oppfatter at dagens vegstandard gjør FV 835 ekstra risikobelastet med økende tungtransport som vegen ikke er dimensjonert for, med fare for personskader og verditap.

Vi viser også til utredningen «Nærings- og godsstrømsanalyse – Nordland» som Kunnskapsparken Bodø har levert i oktober 2018 etter oppdrag fra Nordland fylkeskommune.
Under avsnitt 5.2.5. Innspill fra næringen - er FV 835 i Steigen nevnt som en av de viktigste transportrutene i Nordland som bedriftene ønsker utbedret.