Steigen Næringsforum

Landbruksnæringa står sterkt i Steigen.

Det blir utført vel 105 årsverk fordelt på 93 bruk i landbruket i Steigen. Samlet omsetning er på vel 82,3 millioner kroner (NIBIO 2014). Av dette kjøper bonden varer og tjenester for ca. 51 millioner kroner. Hvert årsverk i landbruket skaper i snitt to arbeidsplasser i tilstøtende og andre næringer. Dette er bl.a. veterinærer, håndverkere, rådgivere, maskinleverandører, handelsnæringen, reiseliv og en rekke andre underleverandører.

I 2014 var det 93 gårdsbruk i drift med et gjennomsnittlig dyrka areal på vel 270 dekar. Det ble produsert 6 millioner liter melk fra 41 melkebruk og 597.578 kg. kjøtt.
Det dyrkes på 25.104 dekar jordbruksareal i kommunen, som er gras til fõr og beitemark samt grønnfõr. Jordbruksaralet har vært stabilt de siste årene.

Kilde: Udatert brosjyre fra Steigen Bondelag og Nordland Bondelag, funnet i Steigen Rådhus. Tittel: "Landbruket er viktigere for Steigen enn du tror."