Steigen Næringsforum

Kjemper for å beholde vgs-tilbudet til studiespesialisering i Steigen

Steigen Næringsforum deltar i påvirkningsprosessen overfor fylkespolitikerne.

Følgende uttalelse ble den 24. november sendt gruppelederne for posisjonspartiene i Nordland fylkeskommune, med kopi til Fylkesrådet:
 

Vi viser til vårt brev av 4. november til utdanningssjefen med kopi til fylkesrådsleder, se vedlegg.

Vi er spesielt bekymret hvis Fylkestinget vedtar Fylkesrådets innstilling til nedleggelse av tilbudet til studiespesialisering ved Knut Hamsun vgs, avd. Steigen. 
Som flere parter tidligere har påpekt overfor fylkeskommunens beslutningstakere henger studiespesialiseringen til dels sammen med "Steigenmodellen", som er tuftet på et tett samarbeid mellom næringslivet og Knut Hamsun vgs. "Steigenmodellen" ble sågar etablert etter aktiv påvirkning fra næringslivet i Steigen. Hvis muligheten for elevene ved "Steigenmodellen" til å gjennomføre fellesfagene i Steigen faller bort, vil grunnlaget for "Steigenmodellen" kunne rives bort i løpet av kort tid. Det er urealistisk å tro at ungdom i første fase av videregående skole skal se det praktisk mulig å forflytte seg mellom Steigen og Hamarøy flere ganger i uken, for å veksle mellom teori og praksis i det 4-årige utdanningsløpet. Vi er redd for at ungdommene i stedet velger seg bort fra Steigen. 
Et tilleggsmoment for å beholde studiespesialisering i Steigen, nært knyttet til "Steigenmodellen", er muligheten for også å tiltrekke seg elever utenfra kommunen.

Ungdom synes generelt å se oppdrettsnæringen som et attraktivt yrkesvalg innen forskjellige fag, og Steigen byr på et aktivt og differensiert næringsmiljø.
Vi har et fremoverlent næringsliv innen forskjellige yrker; som også tilbudene innen "Steigenmodellen" viser.
Steigen er en av få kommuner i Nordland som for tiden har befolkningsvekst. Det ville ikke ha vært mulig uten næringslivets utvikling og vekst, og dermed behov for arbeidskraft. Aktivitet avler aktivitet og har bidratt til økt optimisme og økt investeringsvilje, bl.a. innen reiseliv. Ikke minst økt interesse for å flytte til og bosette seg i Steigen.

Selv om fylkespolitikerne er godt kjent med "Steigenmodellen", vil vi poengtere det unike ved tilbudet at ungdommene har praksis-/læreplass fra første uke og er en del av arbeidsplassen gjennom 4 års yrkesutdanning, med mulighet for deretter å bli fast ansatt.
 
Vi ber herved politikerne om å skjerme studiespesialisering i Steigen fra nedleggelse, og i stedet støtte opp om det spesielle samarbeidet mellom næringsliv og skole som vi har fått til i Steigen, og som vi mener bærer frukter.


Vår uttalelse av 4. november kan lastes ned her