Steigen Næringsforum

Fylkeskommunens næringsavdeling lanserer nye virkemidler

Næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune har gjennomgått virkemidlene for å tilpasse dem til de utfordringene Nordland står overfor i framtiden.

Ett av de fire virkemidlene som næringsavdelingen lanserer er "Attraktive og inkluderende samfunn i Nordland" som du kan laste ned her .
Hovedmålet med virkemiddelet er å skape attraktive, inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn og byer. Hvordan et sted fremstår og fungerer er viktig både for bolyst, lokalbefolkning og tilreisende. Det å skape gode bosted og reisemål krever innsats fra både offentlige og private aktører. Ofte er infrastruktur for lokalbefolkningen også infrastruktur for reiselivsutvikling. (understreket av denne webredaktøren, med referanse til nytt samferdselskart som fylkeskommunen utarbeider).
Mer kan leses av foran nevnte virkemiddeldokument.

Det er fristende å undre seg over om de forskjellige avdelingene i fylkeskommunen har koordinerende kommunikasjon med hverandre om de føringene som presenteres for brukerne.

Dette virkemiddeldokumentet føyer seg til tidligere omtalte reiselivsplan, som begge ser ut til å gi helt andre offensive signaler om behovet for infrastruktur/samferdsel enn det foreløpig kjente forslag til nytt samferdselskart som er under utarbeidelse i fylkeskommunen.

De tre andre foreslåtte virkemidlene er:
Forskning og utvikling i Nordland
Innovasjon og næringsutvikling i Nordland

Kompetanse i Nordland


Det positive er at Nordland fylkeskommune vil så mye for å skape vekst og utvikling i fylket. Tankekorset er bare om tiltakene i tilstrekkkelig grad bygger opp om intensjonene og målene.