Steigen Næringsforum

45 bedrifter/yrkesfag i "Steigenmodellen" er nå søkbare for høsten 2017

Fylkestinget gjorde i 2014 vedtak om oppretting av Steigenmodellen - et yrkesfaglig tilbud som gis ved Hamarøy videregående skole. I vedtaket står det at modellen/tilbudet opprettes for å serve næringslivet i Steigen.
For skoleåret 2017/2018 er så langt 45 bedrifter/fag søkbare, hvorav 15 i Steigen. Det kan muligens bli flere.

Steigenmodellen er et fireårig utdanningsløp og en form for vekslingsmodell 0-4 år.
Med virkning fra 1.8.2016 kom også kommunene Hamarøy og Tysfjord med i ordningen.
Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for at lærlingene får utdanning i henhold til kontrakter, arbeidsplaner og opplæringsplan. Steigenmodellen er en annen måte å organisere utdanningsløpet på enn den "vanlige" 2+2-ordningen, men har samme ambisjoner, innhold og kompetanse mot en fullverdig yrkesutdanning og fagbrev.

Elever tas opp rett fra ungdomsskolen. (15-16 år). De er lærlinger fra dag 1, får lærlinglønn fra dag 1 og er sikret lærlingkontrakt fram til avsluttet utdanning etter fire år. 
Undervisning i fellesfagene skjer fra skolens lokaler i Leinesfjord og Oppeid.

Steigenmodellen er viktig for næringslivet, som får et godt rekrutteringsgrunnlag gjennom påvirkningsmuligheter for fagvalg og godt kjennskap til kandidatene gjennom fire års lærlingkontakt.
For ungdommene antas det å ha positiv og motiverende betydning at vekslingen mellom teori og praksis skjer gjennom alle fire årene, med mindre mulighet for å bli "skoletrøtte".  I tillegg beholder de nærhet til hjem og familie i større grad enn å reise bort til et hybelliv i ung alder. Steigenmodellen stimulerer til mulighet for jobb i bedriften etter endt utdanning og til fortsatt å bo i kommunen.

Kontaktperson ved Steigen-avdelingen:  Sverre Henriksen, fagopplæringsveileder

Telefon: Mobil 47 90 75 80 eller direktelinje 75 65 22 42
Epost: sverhe@vgs.nfk.no